การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ (โครงการคณะดำเนินการเอง) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2561

1. จำนวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษา

     คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 100 คน ทั้งนี้ ดำเนินการจัดการเรียนการสอน (เรียนเต็มเวลา) ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

     1.1 กลุ่มบุคคลทั่วไป
             ระบบปกติ     จำนวน   20   คน
             ระบบพิเศษ   จำนวน   10   คน

     1.1 กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
             ระบบปกติ     จำนวน   50   คน
             ระบบพิเศษ   จำนวน   20   คน

2. คุณสมบัติผู้สมัคร

     2.1 เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 6 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป หรือเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่กำลังศึกษาอยู่หรือพ้นสภาพการเป็นนิสิตแล้ว
     2.2 มีความสนใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสาขานิติศาสตร์
     2.3 มีสัญชาติไทย
     2.4 มีความประพฤติดี
     2.5 ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน

     3.1 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
     3.2 มีสัญชาติไทย
     3.3 มีความประพฤติดี
     3.3 ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง

4. การรับสมัคร

     4.1 สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5- 8 กรกฎาคม 2561 ผู้สมัครสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://laws.msu.ac.th/admit และกรอกข้อมูลลงในใบสมัครให้ถูกต้อง พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการสมัคร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (กรณี ผู้สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ให้นำเอกสารที่แนบฉบับจริง และเอกสารการชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารมายื่นส่ง ในวันที่มีการสอบสัมภาษณ์)
     4.2 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2561 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ คณะนิติศาสตร์ http://laws.msu.ac.th โดยทางคณะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ในตรวจสอบเอกสารและหลักฐานในการรับสมัคร รับสมัครในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องสำนักงานเลขานุการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

5. เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

     5.1 ใบสมัครโครงการต้นกล้านิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ คณะนิติศาสตร์ http://laws.msu.ac.th
     5.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (ติดในใบสมัคร)
     5.3 สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     5.4 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     5.5 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) 5 ภาคเรียน 1 ฉบับ (ฉบับจริงที่ โรงเรียนออกให้)

6. ค่าสมัคร

     จำนวน 100 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม ในกรณีจ่ายผ่านธนาคาร)

7. เกณฑ์การคัดเลือก

     7.1 มีคุณสมบัติตามประกาศผู้มีสิทธิ์สมัคร
     7.2 สอบสัมภาษณ์ ในวันและเวลาที่กำหนด (กรณีผู้สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ให้ผู้สมัครนำหลักฐานในการสมัครมายื่น ในวันที่สอบสัมภาษณ์)
     7.3 ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     7.4 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

8. ระยะเวลาของการรับสมัคร

     8.1 รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต วันที่ 5 - 8 กรกฎาคม 2561
     8.2 รับสมัครด้วยตนเอง วันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2561
     8.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
     8.4 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
     8.5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ คณะนิติศาสตร์ http://laws.msu.ac.th
     8.4 รายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://admit.msu.ac.th (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย) วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2561