การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีรอบที่ 5 การรับตรงอิสระ (โครงการคณะดำเนินการเอง) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา 2561

1. เข้าสู่เว็บไซต์ laws.msu.ac.th/admit คลิ๊กเมนู"สมัครเรียน" จากนั้นอ่านขั้นตอนการสมัคร และคลิกปุ่ม [ดำเนินการต่อคลิกที่นี่] เพื่อสมัครเรียน


2. กรอกข้อมูลลงใน "แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์" ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ตรวจเซ็คข้อความให้เรียบร้อยก่อนที่จะ คลิกปุ่ม [ต่อไป] ตามขั้นตอนของระบบ


3. จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้ใน "แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์" [สั่งพิมพ์ใบสมัครข้อมูลและใบชำระเงิน] ระบบจะแสดงหน้าเว็บที่มีข้อมูลของท่านตาม ที่ท่านระบุ และแบบฟอร์มชำระเงิน


4. ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครแล้ว แต่ไม่สามารถพิมพ์หรือบันทึกใบสมัครได้ในครั้งแรก ท่านสามารถพิมพ์ หรือบันทึกใบสมัครได้ในภายหลัง (เฉพาะผู้ที่คลิกปุ่มส่งใบสมัครแล้วเท่านั้น) โดยเข้ามาที่เว็บเพจ จากนั้นคลิก เมนู "พิมพ์ใบชำระเงิน" ที่เมนูด้านซ้ายโดยกรอกเลขที่บัตรประชาชนที่แสดงในหน้าเว็บไซต์เพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน


5. ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์ม "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ "Pay-In Bill Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคารที่กำหนดได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2561 ภายในเวลาทำการธนาคาร โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียม ในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นผู้สมัครสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ได้ที่เว็บไซต์ laws.msu.ac.th/admit ในอีก 3 วันถัดไปหลังจากวันที่ชำระเงิน (ไม่รวมวันหยุดราชการ) โดยคลิกที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน" โดยกรอก เลขที่บัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ผู้สมัครจะต้องเก็บเอกสารการชำระค่าธรรมเนียมการสอบไว้เป็นหลักฐาน เพื่อยื่นและแสดงในวันสอบ

ข้อควรระวัง!


ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน "ใบสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน กรุณาตรวจสอบเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม [ส่งใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้อีกและหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

ดำเนินการต่อคลิกที่นี่