รายชื่อศิษย์เก่า


รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล Firstname ระดับการศึกษา ปีที่จบ สาขา
56011312090 ธนกร บุตรผ่อง Thanakron Butphong ปริญญาตรี 2560 นิติศาสตรบัณฑิต
56011318053 อภิโชติ ศรไชย A phichot Sonchai ปริญญาตรี 2560 นิติศาสตรบัณฑิต
56011318070 อมรรัตน์ ขีระนา Amornrat Kheerana ปริญญาตรี 2560 นิติศาสตรบัณฑิต
57012320094 สุพรรณี จำปาโพธิ์ SUPUNNEE JUMPAPOH ปริญญาตรี 2559 นิติศาสตรบัณฑิต
56011317798 วิทยา พลพิทักษ์ Wittaya Phonpithak ปริญญาตรี 2559 นิติศาสตรบัณฑิต
56011317002 กนกกาญจน์ โคตรวงค์ Kanokkarn Kotwong ปริญญาตรี 2559 นิติศาสตรบัณฑิต
56011317952 สุดารัตน์ กล้วยไธสง SUDARAT KLUAITHAISONG ปริญญาตรี 2559 นิติศาสตรบัณฑิต
54011313134 จิราภรณ์ นาสมวาส Jiraporn Nasomwas ปริญญาตรี 2559 นิติศาสตรบัณฑิต
56011317702 รำไพ สังกาลี Rampai Sangkalee ปริญญาตรี 2559 นิติศาสตรบัณฑิต
56011317017 กฤตย์ พึ่งผล Krit Phoungphol ปริญญาตรี 2559 นิติศาสตรบัณฑิต
56011317157 เจษฎี วงศ์ศรีทา JATSADI WONGSRITHA ปริญญาตรี 2559 นิติศาสตรบัณฑิต
56011317137 จีราพร แก้วทุ่งมน Jeerapond Keawtungmon ปริญญาตรี 2559 นิติศาสตรบัณฑิต
55011313117 ธนกฤต ฝ่อกระโทก Thanakit Forkratok ปริญญาตรี 2559 นิติศาสตรบัณฑิต
55011323008 ขนิษฐา จันทร์อ่อน Khanittha Chanorn ปริญญาตรี 2559 นิติศาสตรบัณฑิต
54011313850 สุนันทา ไพบูลย์ Sununta Phaibool ปริญญาตรี 2558 นิติศาสตรบัณฑิต
54011315032 ณัฐพล เอี่ยมละออ NUTTAPOL AIEMLAOR ปริญญาตรี 2558 นิติศาสตรบัณฑิต
53011310189 พงษ์ศักดิ์ บาลเพ็ชร Pongsak Balpeth ปริญญาตรี 2557 นิติศาสตรบัณฑิต
51011314099 บัณฑิต หอมเกษ BANDIT HOMKET ปริญญาตรี 2555 นิติศาสตรบัณฑิต
51011314082 ธีรวุฒิ การินทร์ THEERAWUT KARIN ปริญญาตรี 2555 นิติศาสตรบัณฑิต
51011314239 สุธามาศ บุญยัสสะ Suthamas Boonyassa ปริญญาตรี 2555 นิติศาสตรบัณฑิต
53011024047 รุตจิเรศ ต้นสวรรค์ Rutjiret Tonsawan ปริญญาตรี 2555 นิติศาสตรบัณฑิต
50011315666 วราภรณ์ พลต้าง VARAPRON PHONTANG ปริญญาตรี 2554 นิติศาสตรบัณฑิต
51011314177 วลัญช์ภัทร พิมดา Walanphat Phimda ปริญญาตรี 2554 นิติศาสตรบัณฑิต
49011311772 ฉัตรตินันท์ ซามาตย์ chattinan zamart ปริญญาตรี 2554 นิติศาสตรบัณฑิต
50011315696 วิชัย กุลวงศ์ WICHAI KULLAWONG ปริญญาตรี 2554 นิติศาสตรบัณฑิต
48011311092 ธีระศักดิ์ พรหมกสิกร Teerasak Prohmkasikorn ปริญญาตรี 2553 นิติศาสตรบัณฑิต
49011311517 ขนิษฐา เถื่อนแก้ว Khanistha Thuankaew ปริญญาตรี 2553 นิติศาสตรบัณฑิต
49011311835 วีระชัย จันชัยชิต Weerachai Janchaichit ปริญญาตรี 2553 นิติศาสตรบัณฑิต
48011311583 ืเทพรัตน์ พันธุแพทย์ THEPPARAT PUNTUPAT ปริญญาตรี 2552 นิติศาสตรบัณฑิต
48011311079 ธนัดกิจ พิณรัตน์ tanatkit pinrat ปริญญาตรี 2552 นิติศาสตรบัณฑิต
48011311282 รัชฎาภรณ์ สุนทรธนาภิรมย์ Ratchadaporn Soonthornthanaphirom ปริญญาตรี 2552 นิติศาสตรบัณฑิต
48011320678 ธนิส ปุลันรัมย์ THANIT PULANRAM ปริญญาตรี 2552 นิติศาสตรบัณฑิต
55011313115 ทิพธัญญา รัทธา Thipthunya Ratta ปริญญาตรี 2551 นิติศาสตรบัณฑิต
48011311114 ประจักษ์ชัย คำนนท์ PRAJAKCHAI KHAMNON ปริญญาตรี 2551 นิติศาสตรบัณฑิต
48011311213 นายสัญญา นิติเชาวนันท์ sunya nitichowwanan ปริญญาตรี 2551 นิติศาสตรบัณฑิต
50011315331 นันทกิจ ศุภนิกร NANTAKIT SUPANIKORN ปริญญาตรี 2551 นิติศาสตรบัณฑิต
48011311187 ร.ต.อ.วิษณุ จันทะคัต WISANU JANTAKAT ปริญญาตรี 2551 นิติศาสตรบัณฑิต
1 drvocyst drvocyst drvocyst drvocyst 1 1 1
1 drvocyst drvocyst drvocyst drvocyst 1 1 1
1 drvocyst drvocyst drvocyst drvocyst 1 1 1
1 drvocyst drvocyst drvocyst drvocyst 1 1 1
1 drvocyst drvocyst drvocyst drvocyst 1 1 1
1 drvocyst drvocyst drvocyst drvocyst 1 1 1
1 drvocyst drvocyst drvocyst drvocyst 1 1 1
1 drvocyst drvocyst drvocyst drvocyst 1 1 1
1 drvocyst drvocyst drvocyst drvocyst 1 1 1
1 drvocyst drvocyst drvocyst drvocyst 1 1 1
1 drvocyst drvocyst drvocyst drvocyst 1 1 1
1 drvocyst drvocyst drvocyst drvocyst 1 1 1
1 drvocyst drvocyst drvocyst drvocyst 1 1 1