ประวัติความเป็นมา


     สาขานิติศาสตร์ซึ่งจัดตั้งขึ้นในวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามมติสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2546 โดยได้จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตเข้าใจถึง “จิตวิญญาณของกฎหมาย” (spirit of the law) เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านกฎหมายให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม มีความซื่อสัตย์และนำความรู้ความสามารถที่ได้รับไปใช้เพื่อประโยชน์แก่สังคม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับเพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ถูกต้องแก่ประชาชนเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่สังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ปัจจุบันสาขานิติศาสตร์ ประกอบด้วยหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต แต่เนื่องด้วยความจำเป็นทางด้านความสะดวกและรวดเร็วในการจัดการด้านโครงสร้างและการบริหารจัดการการศึกษาด้านกฎหมาย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงเห็นว่าสาขานิติศาสตร์มีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาจากสาขาในวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตซึ่งเป็นผู้เรียนที่จะมีความภาคภูมิใจในสถานศึกษาของตนและการจัดโครงสร้างการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ผลิตและสร้างบัณฑิตที่มีทั้งความรู้และคุณธรรมในสายวิชาชีพกฎหมายออกไปรับใช้สังคมดังเช่นพระโอวาทที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ในฐานะ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ซึ่งตรัสไว้ต่อนักกฎหมายเสมอมาว่า “ชีวิตของฉันคือการรับใช้ประชาชน” (My life service.) อันจะเป็นการสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งมีความหมายอันลึกซึ้งว่า “พหูนํปณฺฑิโต ชีเว” ที่หมายความว่า “ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน”

     ด้วยเหตุผลข้างต้นสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้อนุมัติแผนการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปี พ.ศ. 2557 ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2556 วันที่ 27 กันยายน 2556 โดยเป็นการจัดตั้งส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และได้มีมติให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 29พฤศจิกายน2556

...


Webboard